KSIĘGI RACHUNKOWE

 • Sprawdzanie formalno-rachunkowej poprawności dokumentów
 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych w księgach głównych i pomocniczych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych
 • Wysyłanie do urzędu skarbowego okresowych deklaracji i rozliczeń podatkowych
 • Miesięczne rozliczanie podatku dochodowego (PIT, CIT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu
  i rachunku wyników, informacja dodatkowa)
 • Otwieranie ksiąg handlowych i tworzenie Zakładowego Planu Kont na dzień rozpoczęcia działalności
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego

KADRY I PŁACE

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem
  i zwalnianiem pracowników, w tym umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych z rachunkami.
 • Prowadzenie listy płac i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności pracowników.
 • Wystawianie zaświadczeń i innych zestawień kadrowych.
 • Wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych.
 • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników
  i zleceniobiorców w ZUS.
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT-11 i PIT-8B.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Kontrola dokumentów pod kątem formalno-rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych na podstawie dokumentów księgowych i innych dowodów
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (VAT-UE, import-eksport spoza UE)
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych
  i wyposażenia
 • Składanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT do US
 • Rozliczanie podatku dochodowego co miesiąc lub kwartał
 • Składanie rocznych deklaracji podatkowych PIT do US

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import-eksport spoza Unii Europejskiej
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28